ટ્રાવેલર, ગૃહમંત્રાલયના એક્સએક્યુટિવે ઓફીસર, નેવી ઓફિસરે IIMA ની PGPX બેચમાં એડમિશન મેળવ્યું

19/04/2024

ટ્રાવેલર, ગૃહમંત્રાલયના એક્સએક્યુટિવે ઓફીસર, નેવી ઓફિસરે IIMA ની PGPX બેચમાં એડમિશન મેળવ્યું

Divya Bhaskar

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • whatsapp
1

 

IIMA